அமாவாசை (சங்கம) நாளில் தேய்பிறை புறக்கண்களுக்குத் தெரிந்ததா? இணையதள பொய்ச் செய்திகளுக்கு ஹிஜ்ரி கமிட்டியின் மறுப்பு

அமாவாசை (சங்கம) நாளில் தேய்பிறை புறக்கண்களுக்குத் தெரிந்ததா? இணையதள பொய்ச் செய்திகளுக்கு ஹிஜ்ரி கமிட்டியின் மறுப்பு