ஒலி-ஒளி (141)

நாங்கள் சொல்வதென்ன? What Do We Say? உரை : சகோதரர் அஹமது ஸாஹிபு அவர்கள் தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (30-05-2015)
பிறைபார்த்தல் சம்பந்தமாக வரும் பலவீனமான ஹதீஸ்கள்  உரை : மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 12 வியாழக்கிழமை (30-04-2015)இடம் : நிந்தவூர், ஸ்ரீலங்கா பிறைபார்த்தல் சம்பந்தமாக வரும் பலவீனமான ஹதீஸ்கள் 
புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

சர்வதேசத் தேதிக் கோடு + 16 UT

சர்வதேசத் தேதிக் கோடு + 16 UT - International Date Line + 16 UT உரை : சகோதரர் அஹ்மது ஸாஹிபு அவர்கள்