ஒலி-ஒளி (141)

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015) இடம் : ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா  Royal Court Wedding Hall, Kandy-Jaffna Highway, Akurana, Sri Lanka
உரை : மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள் தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015) இடம் : ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா Royal Court Wedding Hall, Kandy-Jaffna Highway, Akurana, Sri Lanka
தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015) இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா - ATJ Masjeed, Akurana, Sri Lanka உரை : சகோதரர் அஹ்மது ஸாஹிபு அவர்கள்